footswitches

Footswitch หรือที่รู้จักกันในชื่อ pedals นั้นมีหลายขนาดและหลายแบบให้เลือก Hoota footswitch ใช้สำหรับการใช้งานในหลายอุตสาหกรรมรวมถึง; การแพทย์, เครื่องจักรอุตสาหกรรมและโซลูชันที่กำหนดเอง

ในกรณีส่วนใหญ่ footswitch จะถูกเลือกเพื่อใช้เนื่องจากอนุญาตให้โอเปอเรเตอร์สามารถทำงานหลายงานได้ การใช้ footswitch หมายความว่าผู้ใช้มีอิสระทั้งสองมือเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้มีประโยชน์จริง ๆ ในสถานที่ต่าง ๆ เช่นศูนย์บริการเมื่อคนงานกำลังใช้ชุดหูฟังเพื่อพูดทางโทรศัพท์บ่อยครั้งที่จะใช้ footswitch เพื่อรับโทรศัพท์เพื่อให้คนงานยังคงมีมือทั้งสองข้างในการใช้คอมพิวเตอร์และ / หรือ จดบันทึก.

ดูสไตล์: