การคุ้มครองผู้ซื้อ

การประกัน

การรับประกันจะมาพร้อมกับสินค้าทั้งหมดที่จำหน่ายโดย Control Devices South East Asia Co., Ltd. การรับประกันเริ่มตั้งแต่วันที่ซื้อไม่ใช่วันที่ผลิต รับประกันเป็นเวลาสิบสอง (12) เดือนสำหรับข้อบกพร่องในการผลิต ไม่รวมการรับประกันสำหรับการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือสำหรับสินค้าที่มีแรงดันไฟเกินหรือกระแสไฟเกิน

สินค้าส่วนใหญ่ที่จัดหาโดย Control Devices South East Asia Co., Ltd เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีกระแสไฟต่ำ สินค้าที่จัดหาโดย Control Devices South East Asia Co., Ltd จะต้องติดตั้งโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ได้แก่ ผู้ที่ได้รับใบรับรองการค้า อนุปริญญา หรือปริญญาในสาขาไฟฟ้าและ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คืนสินค้า

ในกรณีที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่สินค้าที่จัดหาไม่ถูกต้อง บริษัท Control Devices South East Asia Co., Ltd จะรับคืนสินค้าที่จัดเตรียมไว้ให้

  1. หมายเลขชิ้นส่วนไม่ตรงกับใบกำกับสินค้าและใบกำกับสินค้าของ Control Devices South East Asia Co., Ltd,
  2. สินค้ายังคงอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมและยังไม่ได้เปิด

Control Devices South East Asia Co., Ltd จะทำการแลกเปลี่ยนสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้องกับสินค้าที่ถูกต้อง